Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Çap ediş şekilleri açyk howada we içerde näçe wagt dowam eder?

Çap ediş şekilleri açyk howada azyndan 3 ýyl, içerde bolsa 10 ýyldan gowrak dowam edip biler.

Materiallara çap etmek üçin syýa bahasy näçe?

Adatça syýa bahasy üçin inedördül metr üçin 0,5-1usd bolýar.

Çap edilýän şekilleriň durnuklylygy we hili barada näme aýdyp bilersiňiz?

Bu UV tekiz printer, iň ýokary hilli, çydamlylyk, iň gowy netije bilen medianyň köpüsinde çap etmek üçin ulanylyp bilner.

Bejeriş we soňkusy hyzmaty barada näme aýdyp bilersiňiz?

Biziň inerenerimiz daşary ýurtda hyzmat edýär we müşderiler üçin uzakdan dolandyryş hyzmatyny we onlaýn hyzmatyny berip bileris.Costöne tehniki işgärleriň ýerleşmegi we daşalmagy üçin çykdajylar jogapkär bolmaly.

Öndüriji ýa-da söwda agentimi?

UV tekiz printerleri öndüriji.

Bu printer üçin kepillik barmy?

Hawa, printer üçin kepilligimiz bar.Syýa nasosy, çap kellesi, syýa süzgüji we slaýd blok we ş.m.

Printeri nädip gurup we ulanyp bilerin?

Adatça zawodyňyzda gurnamak we taýýarlamak üçin tehniki gurarys.ýa-da enjama düşünmek üçin ulanyjylaryň gollanmasyny okap bilersiňiz.Size kömek gerek bolsa, tehniki işgärimiz Teamviewer arkaly size kömek edip biler.Haçan-da enjamda soraglaryňyz bar bolsa, göni tehnikimize ýa-da maňa ýüz tutup bilersiňiz.

Sizden üpjünçilik we bölek geýip bilerinmi?

Hawa, printerlerimiz üçin ähli geýilýän bölekleri elmydama üpjün edýäris we olar ätiýaçda.

Kepilligi nädip gazanyp bilersiňiz?

Haýsydyr bir elektronikanyň ýa-da mehaniki bölegiň döwülendigi tassyklanan bolsa, Ntek täze bölegini 48 sagadyň dowamynda TNT, DHL, FEDEX .etc ýaly alyjylara ibermeli.Eltip bermek bahasy bolsa alyjy tarapyndan dogulmalydyr.

Çap etmezden ozal haýsy materiallara premýer gerek?

Aýna, keramika, metel, akril, mermer we ş.m.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?