Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

6090 NTEK tekiz düşekli telefon örtügi printer satylýan maşyn

Gysga düşündiriş:

Japaneseaponiýanyň EPSON DX5 / DX7 / XP600 / TX800 / Ricoh GH2220 kelleleri bilen enjamlaşdyrylan

Ak syýa garyş funksiýasy we syýa derejesindäki duýduryş funksiýasy bilen

Yalpyldawuk ýer we ýokary hilli çap etmek üçin CMYK ak we lak islege bagly

Ak garyjy ulgam we Ink derejesi duýduryş ulgamy bar

Taýwan HIWIN durnukly işlemek üçin demir ýol

900mm WIDTH 600mm giňlikdäki printerden has çalt

Galam, çüýşe we käse we ş.m. ýaly tekiz materiallary ýa-da silindr görnüşli zatlary çap edip biler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

详情

Önümiň beýany

YC6090UV tekiz printer aýna, keramiki kafel, PVX potolok, alýumin list, agaç MDF tagtasy, metal, panel, alýumin list, bellik tagtasy, akril panel, kagyz tagtasy, köpük tagtasy, PVC , we ş.m. çap etmek üçin giňden ulanylýar.Biziň printerimiz durnukly işleýän polatdan ýasalan gurluşdyr. Bu enjamyň ölçegleri: uzynlygy 100 sm, ini 210 sm, beýikligi 120 sm.Çap ediş ululygy 600mm, uzynlygy 900mm.

Import edilen EPSON kelleleri bilen 180 burun 8 kanal bilen enjamlaşdyryldy high ýokary tizlik we ýokary hilli 2-4 kelleli.

Çap etmegiň baş tehnologiýasy piezoelektrik çap kellesini çap etmekdir.Işlän wagtyňyz ýylylyk ýok, şonuň üçin garramagyň öňüni alyp biler.Önümçilik tizligi 6-12 inedördül kilometre çenli ýetip biler. CMYK ak we lak bilen ýalpyldawuk ýerüsti çap etmek üçin reňk.Mediýa galyňlygy 100mm, has ýokary düzülip bilner.Ak syýa ýagmagynyň öňüni almak üçin ak syýa awtomatiki aýlanyş ulgamyny kabul ediň.Aňsat işlemek we energiýany tygşytlamak üçin alýumin garyndy platformasy.Öz-özünden gözlenýän sowuk çyzylan we ýokary güýçli alýumin şöhlesi bilen enjamlaşdyrylan, ultra güýçli howa alýumin materialy ulanylýar, çap etmegiň takyklygyny we durnuklylygyny üpjün edýär, ajaýyp çykyşy kepillendirýär.UV LED lampalar üçin suw aýlanyş sowadyş ulgamy.Awtomatiki beýikligi ölçemek, printer aralygy awtomatiki ölçäp biler.Awtomatiki usulda arassalap we nemlendirip biler.Printer çap edilende ýokary takyklyk sessiz liner gollanmasyny ulanyň, uzak ömri, ýokary durnuklylygy, sesiň peselmegi.Aýlanýan enjam, çüýşe ýa-da käse ýaly tekiz materialy we silindrli zatlary çap edýän wakuum sorujy platformanyň üstünde oturdyldy.Çap edijimiz bilen 3D nagyş tehnologiýasy aýdyň çap effekti bilen elýeterlidir.

Bejeriş:

Enjam 20-30 dereje, çyglylygy 40% bilen 60% bolan gurşawda işlemeli.Eger printer uzak wagtlap ulanylmasa, çap kellelerini arassalaýjy suwuklyk bilen ýuwuň we mümkin boldugyça yşykdan we şemal öwüsmez ýaly salkyn ýerde goýuň.

Has köp goýmalar

PVC

Awtoulag stikerleri

Jübi telefonynyň gabygy

Biziň sergimiz we toparymyz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň