Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

UV tekiz agaç çap ediji maşyn YC2513L

Gysga düşündiriş:

• Japaneseaponlar senagat önümçiligi üçin Ricoh Gen5 / Ricoh Gen6 başlyklaryny import etdiler

• CMYK W LC LM we ýalpyldawuk ýer we ýokary hilli çap etmek üçin lak goşmaça

• Y okunyň iki tarapynda sinhron işleýän goşa derejeli takyk nurbat çybygyny kabul etmek

• Çap edilýän metbugatyň galyňlygyny awtomatiki kesgitlemek üçin awto beýikligi kesgitlemek tehnologiýasy

• Uçýan tozan syýa damjalarynyň öňüni almak üçin awtomatiki anti-statiki dizaýn

• Çap ediji wagon bilen materialyň arasynda çaknyşmak howpunyň öňüni almak üçin ösen çap kellesi heläkçilige garşy ulgam


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

详情

Önümiň beýany

NTEK YC2513L, ýokary takyklygy we şahsylaşdyrylan talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen gaýtadan işleýän kärhanalar üçin ýörite döredilen ýokary takyk UV tekiz printeriň bir görnüşidir.Bu önüm iň amatly printerdir, kiçijik formatda çap edilse-de, uly formatda-da kanagatlandyrylyp bilner, çap etmegiň tizligi, ýokary takyklygy, uzak ömri, lak, nagyş effekti kanagatlandyrylyp bilner.

Ricoh GEN5 / Ricoh GEN6 / TOSHIBA CE4M çap kellesi bilen enjamlaşdyrylan YC2513L UV printeri ýokary tizlikde, şeýle hem ýokary reňkde 1200 * 1200 DPI görnüşinde çap edip biler.YC2513L, asyl import edilen Panasonic servo ulgamyny ulanyp, bäsdeşlige ukyply sanly UV tekiz printer bolup, ony işlemäge mejbur edýär.ewe 10 ýyldan gowrak ömri bar, Bu enjamda CMYK WV LC LM opsiýalary, üýtgeýän damjany çap etmek ukyby bar, takyk we intensiw UV çap etmek.

Galyňlygy 100 mm-den pes bolan, has ýokary düzülip bilinýän islendik tekiz materiallary çap edip biler.NTEK YC2513LUVtekiz printeraÇap ediş materialynyň temperatura täsir etmezligi we çap etmegiň hilini üpjün etmek üçin ösen suw aýlanyşygy LED lampa bejeriş enjamy.UVtekiz printer içerde we ou-da giňden ulanylýartagaç / keramika / metal / akril ýaly gapy materiallaryMDF/PVC/ aýna / diwar kagyzy / köpçülige görkezilen kartoçka we ş.m.

NTEK YC2513LUVpolat çarçuwaly gurluşy bilen ýokary konfigurasiýaly tekiz printer printeri ajaýyp durnukly edýär.Gaty materiallar bilen çyzylmagynyň öňüni alyp bilýän gaty anodlaşdyrylan vakuum platformasy, aňsat işlemek we energiýa tygşytlamak üçin 6 zona wakuum sorujy platforma.Has takyk ýerleşdiriş materialy üçin hasaba alyş nokady hökmanydyrýönekeýleşdirmekiş.Awtomatiki beýikligi ölçemek, printer aňsat işlemek üçin çap kellesi bilen mediýanyň arasyndaky aralygy awtomatiki ölçýär.Çap ediş arabasy, bir zada degeninde durararomatikiçap kellesini goramak üçin.Awtomatiki anti-statik, statiki sebäpli dörän spreýden syýa azaltmak, çap etmegiň hilini ýokarlandyrmak.Iki gezek negatiw basyş ulgamy, printeriň önümçilik prosesinde we hatda ýokary tizlikli çap modelinde syýa bilen rahat üpjün edilmegini üpjün edýär.

Biziň sergimiz we toparymyz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň