Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Habarlar

 • UV printeriniň näsazlygyna sebäp bolup biljek sekiz erbet endik

  UV printeriniň näsazlygyna sebäp bolup biljek sekiz erbet endik

  Hil syýa hilini pes hilli syýa bilen çalyşyň Uv çap etmek üçin syýa aýrylmaz, ýöne käbir ulanyjylar käbir syýa araçylaryny satyn alýarlar, ýokary hilli u syýa çalşylmagy arzan pes uv syýa boldy, bahasy arzan bolsa-da, ömri ep-esli gysgaldýar. çap kellesi, pri sebäp ...
  Koprak oka
 • UV tekiz printerleriň çap edilmegine täsir edýän bäş faktory bilýärsiňizmi?

  1. Ulanylýan syýa, UV syýa: UV tekiz printerler, adatça öndürijiler tarapyndan satylýan ýörite UV wilkalaryny ulanmalydyrlar.UV syýa hili, çap effekti bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.Dürli burunly maşynlar üçin dürli düwmeler saýlanmalydyr.Önümçilikden göni satyn almak iň gowusy ...
  Koprak oka
 • Näme üçin Ntek printerlerini saýlaň

  1. Senagat çözgütleriniň doly toplumyny üpjün etmek üçin hünär tehniki gözleg we ösüş topary, on ýyldan gowrak zehin toplamak bilen, kompaniýa ygtybarly, ýokary hilli, garaşsyz we p üpjün edýän programma üpjünçiligi we enjamlar boýunça hünärmen gözleg we tehniki işgärler toparyna eýe. ...
  Koprak oka
 • UV tekiz printerleriň çap ediliş takyklygyny kesgitleýän faktorlar

  Highokary takyklyk çap ediş enjamy hökmünde, uv tekiz printerde takyk ölçeg ulgamynyň standartlarynyň doly toplumy bolmaly.Mysal üçin, uv printer burununyň syýa nokatlarynyň ululygy, diagonaly çyzyklaryň deňdigi ýa-da ýokdugy, suratyň hiliniň aýdyňlygy, kiçi harpyň aýdyňlygy ...
  Koprak oka
 • Dogry çap etmäniň ähmiýeti

  Dogry çap etmäniň ähmiýeti

  Islendik çap işinde iň möhüm komponentleriň biri çap çapydyr - çap görnüşiniň haýsy görnüşi ulanylsa, taslamanyň umumy netijesine uly täsir edýär.Dürli çap kelleleri we ýörite çap ediş taslamaňyz üçin iň laýyksyny nädip saýlamalydygy barada bilmeli zatlaryňyz.Wah ...
  Koprak oka
 • Ricoh G5 UV tekiz printeri saýlamak endikleri

  Ricoh G5 UV tekiz printeri saýlamak endikleri

  UV tekiz printeri nädip satyn almaly?On müňlerçe ýüzlerçe müňlerçe maglumat ýygnamak üçin dürli kanallar, tapawudy näme, nädip kanagatlandyrmalydygyny we enjamyň pulunyň bahasy, bu UV tekiz printerli müşderileriň bilmek isleýän köp zady. .Haçan b ...
  Koprak oka
 • Şu gün we ertir üçin ösen neşirler

  Şu gün we ertir üçin ösen neşirler

  Haýsy printeri satyn almalydygyňyzy göz öňünde tutanyňyzda, haýsy çap kellesiniň ulanylýandygyna düşünmek size habarly karara gelmäge kömek edip biler.Heatylylygy ýa-da Piezo elementini ulanyp, çap tehnologiýasynyň iki esasy görnüşi bar.“Epson” printerleriniň hemmesi iň gowy öndürijilik hödürleýär öýdýän Piezo elementini ulanýarlar....
  Koprak oka
 • Specialörite material çap edilende UV tekiz printerleriň dogry işlemegi

  UV tekiz printer UV printeriniň iň kämillik görnüşidir we “uniwersal printer” abraýyna eýe.Şeýle-de bolsa, teoriýa boýunça ähliumumy enjam bolsa-da, iş ýüzünde, adaty bolmadyk materiallar we spesifikasiýalar bilen käbir metbugata duş gelende, UV tekizliginiň operatory ...
  Koprak oka
 • UV LED çap etmek tehnologiýasynyň üç esasy ugry

  UV LED çap etmek tehnologiýasynyň üç esasy ugry

  UV LED çap etmek, artmagy bilen alamat grafika bazaryna aýratyn güýçli täsir edýär.Tehnologiýa pandemiýadan soňky çap senagatynyň köp talaplaryna laýyk gelýär....
  Koprak oka
 • Näme üçin Ricoh G5i çap kellesini ulanýarys

  Näme üçin Ricoh G5i çap kellesini ulanýarys

  Ricoh G5i, Ricoh tarapyndan MEMS tehnologiýasy, 320 x 4 hatar 1280 burun, 3.0 pl syýa damjasynyň ululygy.2,7 sm çap edilen Ricoh tarapyndan işlenip düzülen iň soňky burun.Her hatarda 300npi burunly tertipli 600npi iki toplum bar.* Ricoh G5i çap kellesi 4 reňk / kanal, şonuň üçin 4 kolony çap edip bolýar ...
  Koprak oka
 • Uv printeriň reňkiniň gyşarmagynyň sebäpleri näme?

  UV printerleri gündelik ulanylanda, çap edilen nagşyň we şekil reňkiniň hakyky önümçiliginiň gaty uludygyny göreris.Onda näme sebäp bolýar?1. Syýa meselesi.Käbir süýümler sebäpli pigment düzümi proporsional däl we kartrijiň reňkindäki syýa bilen birleşdirilýär, netijede ...
  Koprak oka
 • Ntek UV printeriniň plastmassa çap etmegiň artykmaçlyklary

  Plastiki çap etmek üçin Ntek UV printeri, adaty çap etmekden we plastinka ýasamakdan, önümi çap etmegiň täsiri has täsirli we has çalt, esasy artykmaçlyklary aşakdaky ýaly görkezilýär.1. Işlemek üçin ýönekeý we amatly, plastinka ýasamak we reňk toplumy gerek däl ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3