Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

UV tekiz printerleriň çap ediliş takyklygyny kesgitleýän faktorlar

Highokary takyklyk çap ediş enjamy hökmünde, uv tekiz printerde takyk ölçeg ulgamynyň standartlarynyň doly toplumy bolmaly.

Mysal üçin, uv printeriniň syýa nokatlarynyň ululygy, diagonaly çyzyklaryň deňdigi ýa-da ýokdugy, suratyň hiliniň aýdyňlygy, kiçi nyşanlaryň düşnükliligi, suratyň hiliniň reňkiniň köpelmegi we ş.m. uv printeriniň takyklygyny ölçemek üçin.Uv printeriň takyklygyna täsir edýän faktorlar haýsylar?Aşakda analiz edeliň:

1. Çap etmegiň takyklygy

Häzirki wagtda bazardaky uv printer burunlarynda Japanaponiýanyň Epson, Japanaponiýanyň Seiko, Japanaponiýanyň Rikoh, Japanaponiýanyň Toshiba, Japanaponiýanyň Kyocera we beýleki esasy burunlary bar.Dürli burunlarda dürli takyklyklar bar.Burun takyklygy iki tarapdan, syýa damjalarynyň mukdary PL bahasy we syýa nokatlarynyň sany DPI çözgüdi.

)

2) DPI çözgüdi: Her inedördül dýuýmdaky syýa nokatlarynyň sanyna DPI diýilýär.DPI näçe uly bolsa, takyklygy şonça-da ýokarydyr.

Häzirki wagtda bazarda has ýokary takyklygy bolan Japaneseaponiýanyň “Epson” burunlary we “Ricoh” burunlary bar.Japaneseaponiýanyň “Epson” burunlary 2,5pl, ölçegi 2880dpi, “Ricoh” burunlary 7pl, ölçegi 1440dpi.

2. uv tekiz printer nurbat gollanmasynyň takyklygy

Buraw gollanmalarynyň dürli markalarynda dürli takyklyklar bar.Bazar üweýji nurbat we basyş nurbatyna bölünýär.Olaryň arasynda üweýji nurbat ýokary takyklyga eýe.Bu markalara Hytaýyň adaty nurbat gollanmasy, Hytaý Taýwan Şangyin nurbaty, THaponiýanyň THK markasy we ş.m. girýär. Bularyň dürli markalarynda gaýtadan işlemek usullary we takyklygy bar.

3. Uv çap platformasynyň fiziki takyklygy we tekizligi

Çap etmek prosesinde bedeniň durnuklylygy we platformanyň tekizligi gaty möhümdir.Fýuzeljigiň durnuksyzlygy, çap edilişiniň hiline, uçýan syýa we ş.m.

4. motoryň hili

Uv printeriniň motorynyň hili başga, hereketlendiriji takyk däl we Y oky sinhronlaşmaýar, bu çap edilen önümiň egrilmegine sebäp bolar, bu diagonally deňleşdirme we reňk belligi nädogry diýilýär. bu hem örän çynlakaý mesele.

5. uv tekiz printeriň çap tizligi

Uv printerleriniň önümçilik prosesinde tizlik bäsdeşlik ukybydyr.Emma uv printeriň özi üçin näçe çalt bolsa şonça gowy.Uv printeriň özünde üç sany dişli, 4pass, 6pass, 8pass bolany üçin, geçişleriň sany näçe az bolsa, tizlik şonça-da çalt we takyklygy pes bolýar.Şonuň üçin uv printeriň işleýşi wagtynda orta tizlik, adatça, işlemek üçin 6pass tizligi saýlanýar.

6. Surat materialynyň aýdyňlygy

UV printerleriniň uçar effektleri, 3D relýef effektleri, 8D, 18D effektleri we ş.m. ýaly dürli nagyşlary çap edip biljekdigini hemmämiz bilýäris, şonuň üçin bu şertde ýokary kesgitli surat materiallary bolmaly.Surat ýokary kesgitli, soň çap gaty ýokary kesgitli, ýogsam, gaty bulaşyk.

Aboveokardaky alty faktor esasan UV printerleriniň çap ediliş takyklygyna täsir edýär.Elbetde, UV printerleriniň çap ediliş takyklygyna täsir etjek iş gurşawy faktorlary, maşyn garramagy faktorlary we ş.m. agzalmadyk beýleki faktorlar bar.Aboveokardakylar diňe salgylanmak üçin, gyzyklanýan bolsaňyz, jikme-jik maslahat berip bilersiňiz.


Iş wagty: Awgust-08-2022