Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Ricoh G5 UV tekiz printeri saýlamak endikleri

Ricoh G5 UV tekiz printeri saýlamak endikleri

UV tekiz printeri nädip satyn almaly?On müňlerçe ýüzlerçe müňlerçe maglumat ýygnamak üçin dürli kanallar, tapawudy näme, nädip kanagatlandyrmalydygyny we enjamyň pulunyň bahasy, bu UV tekiz printerli müşderileriň bilmek isleýän köp zady. .Satyn alanymyzda, UV tekiz printeriň bahasynyň ýeke-täk kriteriýa däldigini bilmelidiris, şonuň üçin UV tekiz printeri satyn almak üçin nähili endikler bar?Her kimiň tanyşdyrmagy üçin aşakdaky kiçi seriýalar:

1. Bahalary deňeşdiriň UV tekiz printerleriň bahasy, enjamyň hiline bagly, arzan UV tekiz printerleri satyn almak islemeýäris we bahany kör yzarlaýarys, bir teňňe haryt, netijeleri almak üçin näçe pul sarp edýäris, bu baky hakykat, jennet pirog ýykylmaz, hudaý hiç kime adalatly däl, Indi enjamyň bazarynda senagat maşynlarynyň şahasy bar we umuman alanyňda müňden köp däl, senagat maşynlary 200000-den gowrak, Mysal üçin, pudagyň başlygy häzirki wagtda Rikoh burnunyň esasy akymyna öwrüldi, bir burun ýigrimi müň, dört kelleli umumy maşyn 80000, umumy bahasyndaky bir enjam bahasy, olaryň haýsy usuly bar? çykdajy tygşytlamak, Maşyn satýan öndüriji size tassyklamaz, sebäbi ulanýan zatlary surat maşynynyň ulanýan Epson burunudyr, bir maşyn 2 burun, on müň bölekden az bolmaly, bu gaty uly tapawut , sebäbi on müňlerçe dollar size ökünip bilerkämahal.Üýtgedilen ýa-da ikinji elli UV tekiz printerleri satyn almakdan gaça durmak üçin, UV tekiz printer bahalarynyň enjamyň bazar bahasyndan pes süzülmelidigini bellemelidiris.Burunlaryň sany hem UV printeriň bahasyny kesgitlemek üçin möhüm faktorlardan biridir.Çap ediş zerurlyklarymyza görä burunlary köpeldip ýa-da azaldyp bileris we ahyrynda özüňiz üçin gowy ricoh UV tekiz printeri saýlap bileris.

2. conditionsagdaýlar bar bolsa ýerinde subut etmek, gowy surat saýlap, subut etmek üçin göni UV tekiz printer öndürijilerine ýüz tutmak iň gowusydyr.Bu, käbir satyjylaryň gowy nusga alyp bilmezliginiň öňüni alyp biler, subut etmek üçin müşderiniň adyndan beýleki UV printer öndürijilerine, soň bolsa nusgany bize iberer, bizi aldamak üçin.

3. Zawod-a baryp görüň we zawodyň gözleg işlerine serediň.Satyn alanymyzda, UV tekiz printer öndürijileriniň tehniki işgärleri bilen çuňňur aragatnaşyk gurup bileris.Ara alyp maslahatlaşmak üçin käbir çuňňur meseleleri öňe sürüp bileris.Beýleki tarapyň güýji nähili we professional däl.

4. UV tekiz printeri satyn alanymyzda, iň amatly UV tekiz printeri saýlamak üçin öndürijä, baha, öndürijilik, durnuklylyk, konfigurasiýa, satuwdan soňky hyzmat we beýleki şertlere ýüz tutmalydyrys.Maşyn konfigurasiýasynyň dürli modelleri dürli, bahasy birmeňzeş däl, her öndürijiniň bahasy başga, saýlanyňyzda ýokardaky salgy şertlerini doly göz öňünde tutmak maslahat berilýär.UV tekiz printer öndürijileriniň göwrümini, hilini, güýjüni saýlamak üçin bilmeli.


Iş wagty: Iýul-25-2022