Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Dogry çap etmäniň ähmiýeti

Islendik çap işinde iň möhüm komponentleriň biri çap çapydyr - çap görnüşiniň haýsy görnüşi ulanylsa, taslamanyň umumy netijesine uly täsir edýär.Dürli çap kelleleri we ýörite çap ediş taslamaňyz üçin iň laýyksyny nädip saýlamalydygy barada bilmeli zatlaryňyz.

Çap näme?

Printheads, islenýän suraty saýlanan çap mediýa geçirmek üçin ulanylýan sanly printerleriň ähli görnüşleriniň bir bölegi.Çap edilen surat, taýýar şekili öndürmek üçin zerur nagyş bilen syýa kagyzyňyza pürkürer, ýazar ýa-da taşlar.

Bu mehanizm, dürli syýa reňklerini saklaýan birnäçe elektrik bölekleri we köp burun bilen ýasalýar.Köplenç çap sözbaşylarynda sian, sary, magenta we gara reňkler bolýar, käwagt ýeňil magenta we açyk sian ýaly goşmaça reňkler bar.

Elektrik zynjyrlary, haçan we näçe syýa çykarmalydygyny görkezýän çap nokatlaryna habar iberer.Adatça inkjet printerlerinde çap kellelerini tapyp bilersiňiz, bu ýerde çap kellesiniň komponenti köplenç syýa ýa-da printer kartrijiniň içinden tapylýar.

Haçan-da surat printere iberilende, çap kellesi şekil maglumatyny görkezme hökmünde alar, şondan soň syýa zerur boljak intensiwlige, mukdar we ýeri kesgitlär.Hasaplamalar tamamlanandan soň, kellä şekil gutarýança keseligine çyzyk boýunça hereket eder.

 1-e çenli 2-e çenli

Näme üçin dogry çap kellesini saýlamak möhüm?

Belli bir çyzgy ulanylanda dogry çap kellesini saýlamak, şeýle hem çap edilen eseriňizden islenýän netijeleri gazanmak üçin zerurdyr.Çap edilende, substrata goýlan aýry-aýry syýa damjalary şekiliň umumy hiline täsir eder.Kiçijik damjalar has gowy kesgitleme we has ýokary çözgüt öndürer.Bu, ilkinji nobatda, okalýan teksti döredeniňizde has gowy, esasanam inçe setirleri bolan tekst.

Uly meýdany ýapyp, çalt çap etmeli bolanyňyzda has uly damjalary ulanmak has gowudyr.Uly damjalar, uly format belgisi ýaly has uly tekiz bölekleri çap etmek üçin has gowudyr.Eseriňiz ýokary çözgüt talap edýän bolsa, damjalaryň ululygyna has gowy gözegçilik edýän piezoelektrik çap kellesini ulanmak size iň gowy hilli şekil berer.Has ulurak, ýöne has jikme-jik bolup biljek bölekler üçin ýylylyk tehnologiýasy olary has az çykdajy edip biler we köplenç zerurlyklaryňyza laýyk bir bölek bilen üpjün edip biler.

Ulanylýan syýa we soňky eseriňiziň talap edýän hili we jikme-jigi, çap ediş taslamanyňyzyň haýsy görnüşiniň has oňat işlejekdigini kesgitleýän iki möhüm komponent bolar.

3-e çenli


Iş wagty: Awgust-01-2022