Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

2030L Inkjet printer gasynlanan guty çap ediji uv printer satylýar

Gysga düşündiriş:

Industrialaponlar senagat önümçiligi üçin “Ricoh” çaphanasyny import etdiler

CMYK W LC LM we ýalpyldawuk ýer we ýokary hilli çap etmek üçin lak goşmaça

3D nagyş effektleri çap etmek tehnologiýasy bar

Çap edilýän metbugatyň galyňlygyny awtomatiki kesgitlemek üçin awtomatik beýikligi kesgitlemek tehnologiýasy

Tozan syýa gaçmagynyň öňüni almak üçin awtomatiki statiki dizaýn (islege görä)

Çap ediji wagon bilen materialyň arasynda çaknyşmak howpundan gaça durmak üçin ösen çap kellesi heläkçilige garşy ulgam


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

详情

Önümiň beýany

NTEK YC2030L UV tekiz printer, şahsylaşdyrylan önümler üçin niýetlenen ýokary takyk sanly çap ediş enjamy, çap etmegiň ululygy 2000 * 3000mm we çap etmegiň tizligi 15sqm / h-30sqm / sag, gaýtadan işleýän kärhanalar bilen duşuşmak üçinýokary takyklygy we şahsylaşdyrylan talaplary.

Çal reňkli Ricoh poslamaýan polatdan içki ýyladyş senagatynyň kellesini, çalt tizligi, ýokary çözgüdi ulanmak.Uzak iş wagty, 24 sagat işlemek üçin amatly.Mundan başga-da, nurbatyň Y okunyň iki gapdalynda sinhron işlemegini üpjün etmek üçin goşa basgançakly takyk nurbat we import edilen Panasonic servo sinhron motor kabul edilýär.

Gaýtadan kesgitleýän howpsuzlyk çaknyşygyna garşy datçigi barmedia gurşawy we çap kellesini gysyş howplaryndan goraýar.Ondan soň, mediýany tygşytlamaga kömek etjek printeri dikeldip bilersiňiz.

Giň gerimli programma üçin YC2030L, aýna, keramiki kafel, PVX potolok, alýumin list, agaç MDF tagtasy, metal panel, bellik tagtasy, akril panel, kagyz tagtasy, köpük tagtasy, PVC giňeltmek tagtasy, gasynlanan karton, bambuk süýüm tagtasynda çap etmek üçin ulanylýar. we ş.m.we PVC, kanwas, deri we ş.m. ýaly çeýe materiallar üçin.

Bilengalyňlygy özüňiz ölçemegiň prosedurasyny ýok edip, induksiýa aralygyny, burun we orta awtomatiki ölçeg funksiýasy.

Bu enjam, şeýle hem, syýa garaňkylygynyň dökülmezligi üçin awtomatiki anti-statiki dizaýna eýedir, şeýlelik bilen syýa sepilmegi netijesinde dörän statiki elektrik toguny azaldar we käbir substratlaryň çap hilini ýokarlandyrar.

Mundan başga-da, islege görä ak syýa re modeimi we lak rejesi YC2030L-iň köp funksiýasyny ýakyp biler.

Hasaba alyş nokady wakuum tablisasy bilen enjamlaşdyrylyp bilner, bu obýektiň nol ýagdaýynda aňsatlyk bilen saklanmagyna kömek edýär.Arassalamak ulgamy bolsa oňyn basyş.

Gollanma demir ýoly Taýwan HIWIN-den ýasaldy we metbugatyň iň galyňlygy 100mm, zerur bolsa düzülip bilner.12 aýyň içinde sarp edilýän materiallardan başga kepillik hyzmatyny berip biljekdigimizi bellemelidiris.

Has köp goýmalar

Aýna çüýşe

Aýna surat

Süýüm

Biziň sergimiz we toparymyz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň