Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Speedokary tizlikli köp reňkli köpugurly senagat inkjet keramiki plastinka çap ediji maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

316

Önümiň spesifikasiýasy

Haryt modeli YC2513
Printhead tehnologiýasy Talap edilýän piezo elektrik
Çap ediş dolandyryşy Printhead naprýa .eniýesi programma üpjünçiligini sazlap bolýar
Çap görnüşi Ricoh Gen5
Çap belgisi 2-8
Syýa aýratynlyklary UV bejeriş syýa
Syýa suw howdanlary Çap edilende doldurylýar / Reňk üçin 1000ml
LED UV çyrasy 20000 sagatdan gowrak ömri
Reňk dolandyryşy ICC esasly reňk, egriler we dykyzlygy sazlamak
Çap ediş tertibi CMYK W Lak islegi 10-12 inedördül sagatda
Arassalaýyş ulgamy Awtomatiki arassalaýyş ulgamy, awtomatiki guraklygyň öňüni alyş ulgamy
Gollanma demir ýoly Taýwan HIWIN
Iş stoly Wakuum sorujy
Çap etmegiň ululygy 2500 * 1300mm
Interfeýsi çap et USB2.0
Mediýa galyňlygy 0-100mm
Çap etme 360dpi, 720dpi, 1440dpi, 2160dpi
Çap edilen suratyň ömri 3 ýyl (açyk), 10 ýyl (ýapyk)
Faýl formaty TIFF, JPEG, Postcript, EPS, PDF we ş.m.
RIP programma üpjünçiligi UltraPrint / Photoprint / Onyx
Elektrik üpjünçiligi 220V 50 / 60Hz (10%)
Kuwwat 3100W
Işleýiş gurşawy Temperatura 20-30 ℃, çyglylyk 40% -den 60% -e çenli
Maşyn ölçegi 3950 * 2150 * 1350mm
Gaplamak ölçegi 4100 * 2250 * 1670mm
Agram 1000 kg
Kepillik 13 aý sarp edilýän zatlary hasaba almaň

Haryt maglumatlary

01

Rikoh Çap kellesi

Çalt we çözgüdi ýokary öndürijiligi bolan Ricoh poslamaýan polatdan içerki ýyladyş pudagynyň başyny kabul etmek.Uzak wagtlap işlemek, 24 sagat işlemek üçin amatly.

02

拖链 -1

German IGUS energiýa zynjyry

Germaniýa IGUS Mute Drag ChainUtilize Germaniýa IGUS sessiz süýrmek zynjyryny X okunda, ýokary tizlikli hereketde kabel we turbalary goramak üçin amatly.Performanceokary öndürijilik, pes ses bilen iş gurşawyny has amatly ediň.

03

Awtomatiki statiki enjam (islege görä)

Statik sebäpli dörän pürküjiniň üstünden syýa azaldýan, garaňky syýa damjalarynyň uçmazlygy üçin awtomatiki anti-statik dizaýn, käbir substratda çap etmegiň hilini ýokarlandyrýar.

04

6

Stehli polat integrirlenen beden gurluşy

Steelhli polat integrirlenen korpus gurluşy gaty berk, transport wagtynda deformasiýa bolmaz. Tekizlik we gönümelligi üpjün etmek üçin tekizlik ýalňyşlygy 0,05 mm.

05

Preokary takyk nurbat

Iki derejeli takyk nurbat çybygyny we import edilen Panasonic servo sinhron hereketlendirijilerini kabul etmek, Y okunyň iki tarapyndaky nurbatlaryň sinhron işlemegini üpjün ediň.

06

Bölekleýin alýumin garyndy vakuum platformasy

Bölekleýin wakuum sorujy platforma, vakuum bölümlerini aňsatlyk bilen saýlaň, dürli ölçegdäki şahsylaşdyrylan çap etmek üçin gowy;materiallaryň ulanylyşyny gowulandyrar.

Beýleki maglumatlar

UV yşyk çyrasy

Düzülip bilinýän Holler

Awtomatiki beýikligi ölçemek

Çap edişe garşy

Awtomatiki gelip çykyş ýerleşişi

Syýa goşa negatiw basyşy dolandyryş ulgamy

Uv tekiz çaphana maşynymyzyň artykmaçlyklary

1. UV tekiz printer Ricoh Gen5 çap kellesini ulanýar, işlemezden öň kellesini almazdan wagt we güýji tygşytlaýar;

2. Uzak wagtlap ömri tygşytlamak bilen wagtyny we güýjüni tygşytlaýan LED UV çyrasy.UV syýa, daşky gurşaw we yssyz çykma, derrew bejermek we aňsatlyk bilen solmaz;

4. Özüňi aýlamak we özüňi sarsdyrmak funksiýasy bilen ak syýa ulanyp biler, ak syýa çökdürilmezligi we çap kellesini saklamagy;

5. UV tekiz printer Z-ok beýikligi aňsatlyk bilen ýokaryk we ýokary göterilip bilner, bar bolan beýikligi 100mm, has ýokary düzülip bilner;

6. UV tekiz printer giperfine çap etmek we 1440dpi bilen ýokary netijelilik;

Gowy habarlar hyzmaty, onlaýn ýa-da telefon arkaly kömek beriň we e-poçta arkaly wagtal-wagtal baryp görüň.

Has köp goýmalar

UV tekiz printer Çap edilen materiallar bolup biler: aýna, keramika, potolok, alýumin list, agaç tagta, gapy kagyzy, metal panel, bildiriş tagtasy, akril panel, pleksiglas, kagyz tagtasy, köpük tagtasy, PVX giňeltmek tagtasy, gasynlanan karton; çeýe materiallar; PVX, tuval, mata, haly, ýelmeşýän bellik, şöhlelendiriji film, deri we ş.m. her dürli list materiallary we örtülen materiallar.

Agaç üçin ulanylýan material üçin UV printer

UV tekiz printer aýna, keramiki kafel, PVX potolok, alýumin list, agaç MDF tagtasy, metal çap etmek üçin ulanylýarpanel, bildiriş tagtasy, akril panel, kagyz tagta, köpük tagtasy, PVX giňeltmek tagtasy, gasynlanan karton, bambuk süýümitagta we ş.m.we PVC, kanwas, deri we ş.m. ýaly çeýe materiallar üçin

Müşderiniň pikirleri

Ultra takyklyk

Rikon GEN5 piezoelektrik burun, bir burun 384/1280 burun, takyklygy 1440dpi ýetip biler, täze üýtgeýän syýa düşmek tehnologiýasy, 7/14 / 21pl syýa nokat ululygyny üpjün edip biler, ýokary tizlikli ýa-da pes çözgütli ýagdaýlar hem ýokary hilli aňsatlyk bilen gazanyp biler. nokat, çap etmegiň täsirini gazanmak üçin.

Hil gözegçiligi ulgamy

Önüm dizaýny

dizaýn

Dizaýn

Önümi gaýtadan işlemek

NC armatura

kesiji maşyn

garnituralary gaýtadan işlemek

torna düşegi gaýtadan işlemek

şöhleleri gaýtadan işlemek

Metal örtük

kebşirlemek tehnologiýasy

Önüm gurnama

kommutator

Spreý tagtasy

sim simleri

simleri birikdiriň

Önüm gurnama

stoluň deňligini kesgitlemek

şöhläni kesgitlemek

reňk egrisi

Eltip bermek

Kompaniýanyň tertibi

2513L-1_12

CE şahadatnamasy

Biziň sergimiz we toparymyz

Müşderi suraty

indu
doppler
20190611093154
IMG_20181012_154309
russ
xby

Sorag-jogap

1. Çap ediş şekilleri näçe wagtlap açyk we içerde dowam eder?
Çap ediş şekilleri açyk howada azyndan 3 ýyl, içerde bolsa 10 ýyldan gowrak dowam edip biler.

2. Materiallara çap etmek üçin syýa bahasy näçe?
Adatça syýa bahasy üçin inedördül metr üçin 0,5-1usd bolýar.

3. Çap edilýän şekilleriň durnuklylygy we hili barada nähili?
Bu UV tekiz printer, iň ýokary hilli, çydamlylyk, iň gowy netije bilen medianyň köpüsinde çap etmek üçin ulanylyp bilner.

4. Bejeriş we ahyrky hyzmat hakda nähili?
Biziň inerenerimiz daşary ýurtda hyzmat edýär we müşderiler üçin uzakdan dolandyryş hyzmatyny we onlaýn hyzmatyny berip bileris.Costöne tehniki işgärleriň ýerleşmegi we daşalmagy üçin çykdajylar jogapkär bolmaly.

5.Siz öndüriji ýa-da söwda agentimi?
UV tekiz printerleri öndüriji.

6.Bu printer üçin kepillik barmy?
Hawa, printer üçin kepilligimiz bar.Syýa nasosy, çap kellesi, syýa süzgüji we slaýd blok we ş.m.

7. Printeri nädip gurup we ulanyp bilerin?
Adatça zawodyňyzda gurnamak we taýýarlamak üçin tehniki taýýarlarys.ýa-da enjama düşünmek üçin ulanyjylaryň gollanmasyny okap bilersiňiz.Size kömek gerek bolsa, tehniki işgärimiz Teamviewer arkaly size kömek edip biler.Haçan-da maşyna soraglaryňyz bar bolsa edip bilersiňiztehnikimiz ýa-da göni habarlaşyň.

8. Sizden üpjünçilik we bölek geýip bilerinmi?
Hawa, printerlerimiz üçin ähli geýilýän bölekleri elmydama üpjün edýäris we olar ätiýaçda.

9. Kepilligi nädip gazanyp bilersiňiz?
Haýsydyr bir elektronikanyň ýa-da mehaniki bölegiň döwülendigi tassyklanan bolsa, Ntek täze bölegini 48 sagadyň dowamynda TNT, DHL, FEDEX .etc ýaly alyjylara ibermeli.Eltip bermek bahasy bolsa alyjy tarapyndan dogulmalydyr.

10. Çap etmezden ozal haýsy materiallara premýer gerek?
Aýna, keramika, metel, akril, mermer we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň