Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Uly formatly maşyn UV gibrid printeriň bahasy Sanly Flex Banner çap ediji maşyn

Gysga düşündiriş:

Industrialaponlar senagat önümçiligi üçin Ricoh GEN5 başyny import etdi.

CMYK W LC LM we ýalpyldawuk ýer we ýokary hilli çap etmek üçin lak goşmaça.

Gaty materiallar bilen platforma zeper ýetirmezlik üçin gaty anodlaşdyrylan vakuum platformasy.

Çap edilýän metbugatyň galyňlygyny awtomatiki kesgitlemek üçin awtomatik beýikligi kesgitlemek tehnologiýasy.

Tozan syýa gaçmagynyň öňüni almak üçin awtomatiki statiki dizaýn.

Çap ediji wagon bilen materialyň arasynda çaknyşmak howpundan gaça durmak üçin ösen çap kellesi heläkçilige garşy ulgam.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

详情

Önümiň beýany

Ntek YC3200HR, köp funksiýaly talaplary kanagatlandyrmak üçin premium senagat gaýtadan işleýän kärhanalar üçin ýörite döredilen uly formatdaky UV gibrid printeriň hilini ýokarlandyrýan täze nesil.Çap etmegiň iň ýokary giňligi 3300mm, berk media çap etmek üçin öň we yza 2000mm töweregi uzyn tekjeler.Ajaýyp täsirli işleri üçin şeýle takyk, ygtybarly we çydamly printer bilen giň çap edilen materiallary bolan iş üçin amatlydyr.

Ricoh GEN5 / GEN6 çal reňkli piezoelektrik çap kelleleri bilen enjamlaşdyrylan YC3200HR printer, ýokary hilli çap etmek üçin sian, magenta, sary, gara, açyk magenta, açyk sian, ak we lak ýaly 4-8 reňk çap edip biler.Çaltlygyň zerurlyklaryny we çykýan çap reňkiniň hilini deňleşdirdi.

Taslamanyň çap tizligi sagatda 40-60 inedördül metre çenli, bu çalt tizlik bilen müşderileriň islegini ýokary tizlik we ýokary takyklyk bilen kanagatlandyrýar.

Mundan başga-da, islege görä ak syýa re modeimi we lak rejesi, ýalpyldawuk we gowy goragly diwar mata, diwar kagyzy, flex banner, mesh, winil, deri we ş.m. çeýe materiallary çap etmek üçin amatlydyr.

Bu gibrid printer üçin aýna, agaç, akril, keramiki kafel, PVX, köpük tagtasy, PP we ş.m. ýaly gaty kagyz metbugatynda çap edip bolýar. Şonuň üçin müşderi üçin ähli çap işini bir enjamda amala aşyrmak has amatly.

Ntek UV gibrid uly formatdaky UV LED inkjet printer maşgalasy baýrakly çap hilini aşa öndürijilik we syýa az sarp etmek bilen birleşdirýär.Smoothumşak öndüriň, bu gibrid UV inkjet iş atlary her gezek garaşylýandan has ýokary.

Ntek UV gibrid LED printerlerinde aşa agyr ýükleri, köp çalşykly amallary we 24/7 çap etmegi aňsatlyk bilen dolandyrýan agyr we berk gurlan iş atlaryny taparsyňyz.Dürli gaty we çeýe substratlar üçin niýetlenen bu printerler, gözüňi özüne çekiji uly formatly yzlary döretmek üçin köp sanly wariant hödürleýär.Käbir awtomatlaşdyryş opsiýalary bilen dürli konfigurasiýalarda ýerleşdirilip bilner.

3 hatar Ricoh GEN5 / GEN6 UV çap kellesi, 3 görnüşli çap usuly:

1.CMYK + WW + CMYK Gije-gündiz birmeňzeş reňk

2.WW + CMYK + VV Esasanam diwar kagyzyny çap etmek üçin gaty owadan bezeg

3.CMYK + CMYK + CMYK speedokary tizlikli UV çap etmek, 6 km 40sqm / sag, 4pass 60sqm / sag töweregi

 

UV bejeriş syýa gönüden-göni dürli materiallarda çap edilip bilner we ekologiýa taýdan arassa, bu iki uly artykmaçlygy bilen, ahyrky açyk mahabat we ýapyk surat çap ediş enjamlarynyň ornuny tutar, üstesine-de maşgala ýapyk bezeg meýdançasynda giňden ulanylar.

Biziň sergimiz we toparymyz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň